3.4.0 Front-operated lathes

GIUSEPPE GIANA logo
MAGNAGO (MI)
CASTANO PRIMO (MI)